Privacy verklaring

Bij Acupunctuur Bas van Dijk hechten wij groot belang aan de privacy van patiënten. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dit in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en onze paramedische dienstverlening in de praktijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Acupunctuur Bas van Dijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden verzameld om

 • Uw vragen voorafgaand aan en omtrent onze dienstverlening te kunnen beantwoorden
 • Paramedische dienstverlening zelf te kunnen leveren

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • Burgerservicenummer.

We adviseren u om per email geen vertrouwelijke en/of medische gegevens te sturen. Deze behoren in een face-to-face of telefonisch contact verstrekt te worden en niet per mail.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

We kunnen gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de financiele adminstratie beveiligd doorsturen naar ons administratiekantoor.  Deze gegevens zijn beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn om een declarabele nota te maken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van uw medische gegevens is tenminste vijftien jaar. Andere gegevens worden tenminste vijf tot zeven jaar bewaard.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Acupunctuur Bas van Dijk draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Mailformulier

Ingevulde gegevens, naam en telefoonnummer en evt hulpvraag worden met grote zorgvuldigheid in een veilige omgeving behandeld en niet aan derden verstrekt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring of op onze websites. Acupunctuur Bas van Dijk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beperkte aansprakelijkheid

Acupunctuur Bas van Dijk spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Behandelingen, prijzen en andere onderwerpen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Bas van Dijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Correcties en wijzigingen zijn voorbehouden.

Al uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan Acupunctuur Bas van Dijk niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve dan wel illegale invloeden van buitenaf. Acupunctuur Bas van Dijk streeft echter naar een zo veilige omgeving als dit mogelijk is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Acupunctuur Bas van Dijk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Acupunctuur Bas van Dijk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Informatie aan derden

Bas van Dijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud danwel juistheid van de op deze website door derden geplaatste afbeeldingen,informatie of hyperlinks.